2199

ರವಿವಾರದ ಬಹುಮಾನದ ಕ್ವಿಜ್ 01

1 / 10

ಚಾಮರಾಜೋಕ್ತಿವಿಲಾಸ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಒಡೆಯರು ಯಾರು ?

2 / 10

ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 1000 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಅರಸನ ಹೆಸರೇನು ?

3 / 10

ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ?

4 / 10

ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯ ಯಾರು ?

5 / 10

ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ

6 / 10

ಕಾಂಗ್ಲಾ ಅರಮನೆಯು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ?

7 / 10

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ವಿಕಲಾಂಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ?

8 / 10

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಾಲಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಯಾವುದು?

9 / 10

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಂಬನ್ತೋಟ ಬಂದರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ?

10 / 10

ಮಡ್ ಯಾವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಉಪಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *