ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿತಾಮಹರು

1

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿತಾಮಹರು

1 / 17

ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್  WWW ಪಿತಾಮಹ

2 / 17

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಪಿತಾಮಹ

3 / 17

ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ

4 / 17

ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ

5 / 17

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪಿತಾಮಹ

6 / 17

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಪಿತಾಮಹ

7 / 17

ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಪಿತಾಮಹ

8 / 17

ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ

9 / 17

ಭಾರತದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ

10 / 17

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ

11 / 17

ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ

12 / 17

ತಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ

13 / 17

ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ

14 / 17

ಭಾರತೀಯ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ

15 / 17

ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಿತಾಮಹ

16 / 17

ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಿತಾಮಹ

17 / 17

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಿತಾಮಹ